Beleid

Video

Stad Gent - duurzaam beleid

Vroeger waren milieuproblemen makkelijker te lokaliseren: een lozing van giftige stoffen hier, een vervuilende mijn daar... Maar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de hinder en de risico's sterk uitgebreid en geëvolueerd van lokale naar wereldwijde problemen. De klimaatverandering stopt niet aan de grenzen van een land. De ontwikkelde landen zijn in grote mate verantwoordelijk voor de klimaatverandering maar de gevolgen laten zich het zwaarste voelen aan de andere kant van de wereld. Een aanpak van milieuproblemen op wereldschaal is dan ook noodzakelijk.

Internationaal zijn al heel wat stappen gezet in een gezamenlijke aanpak van de klimaatverandering. Zo ondertekenden de meeste landen het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Hierin staat dat een wereldwijde opwarming van het klimaat moet worden beperkt. Het verdrag bevatte echter geen wettelijke verplichtingen. Het Kyoto-protocol nam de volgende hindernis door wel in strikte verbintenissen te voorzien. Zo moesten de industrielanden tegen 2012 samen 5% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. 

Op de klimaattop in Doha (december 2012) kwam een verlenging van Kyoto uit de bus. Die loopt van begin 2013 tot en met 2020 en geldt voor de Europese Unie, Australië en enkele andere geïndustrialiseerde landen.

Het VN-klimaatpanel heeft aangegeven dat tegen 2050 een wereldwijde reductie van de uitstoot met minstens 50% en waarschijnlijk zelfs met 80 tot 95% nodig is, willen we de globale temperatuurstijging onder de 2°C houden. Als je weet dat het huidge Kyoto-protocol maar 15% van de globale CO2-uitstoot omvat, is het duidelijk dat er nood is aan een wereldwijd, ambitieus en bindend klimaatakkoord.

Tegen 2015 moet  er een wereldwijd bindend klimaatakkoord zijn, dat in werking zal treden vanaf 2020. En dat is meteen de grote uitdaging voor de klimaattop in Parijs (COP 21), december 2015.
Internationaal

België